Wróć do listy licytacji

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jakie dokumenty trzeba dostarczyć?

Postępowanie egzekucyjne to czynności stron i organów egzekucyjnych zmierzające do zaspokojenia wierzyciela. Są one podejmowane, w celu realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym, w drodze przymusu, z majątku dłużnika niezależnie od jego woli. Wyróżnia się trzy rodzaje postępowań egzekucyjnych: świadczeń pieniężnych, świadczeń niepieniężnych oraz egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.

Postępowanie egzekucyjne

Organami egzekucyjnymi mogą być sądy rejonowe oraz komornicy. Uczestnikami postępowania są wierzyciel i dłużnik. Wierzyciel może wszcząć postępowanie jeśli posiada ważny tytuł egzekucyjny, sąd nakazał klauzulę wykonalności, złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Egzekucja może być przeprowadzona np. z ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenia za pracę.

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania egzekucyjnego

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi złożyć komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (wyrokiem, nakazem zapłaty opatrzonym klauzulą wykonalności). Wniosek egzekucyjny ma podstawowe znaczenie dla postępowania egzekucyjnego, ponieważ organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela. We wniosku egzekucyjnym wskazuje się komornika do którego wniosek jest kierowany, dane wierzyciela wraz z numerem konta bankowego i numerem telefonu, szczegółowe dane osobowe dłużnika. Dołącza się również wskazanie świadczenia, które ma być spełnione przez dłużnika. Gdy chodzi o świadczenie pieniężne powinno być ono nie tylko wskazane co do wartości, ale również podzielone na składniki świadczenia. Wskazuje się sposoby egzekucji, a wniosek opatruje się podpisem wierzyciela. W przypadku reprezentowania wierzyciela przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo.