Roszczenia pieniężne

Problemy z niewypłacalnością dłużnika mogą wzbudzać niemałe obawy. Dlatego warto wiedzieć, że istnieje możliwość zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Nasza kancelaria komornicza wykonuje w tym celu orzeczenia sądowe.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Każdy wierzyciel obawiający się o odzyskanie należnych mu środków, może wystąpić do sądu o udzielenie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Po uzyskaniu tego tytułu, powinien złożyć wniosek do komornika. Po takich działaniach zapewnia sobie bezpieczeństwo oraz pewność odzyskania środków pieniężnych lub niepieniężnych. Do zadań wierzyciela należy wskazanie sumy zabezpieczenia, czyli dokładne określenie kwoty, na jaką ma zostać nałożone zabezpieczenie.

Na czym polega zabezpieczanie roszczeń?

W momencie, w którym wierzyciel występuje do Sądu z wnioskiem, musi określić sposób, w jaki to zabezpieczenie ma zostać zastosowane. Według Kodeksu postępowania cywilnego, istnieją następujące sposoby zabezpieczenia roszczenia pieniężnego:

  • zajęcie wynagrodzenia za pracę;
  • zajęcie środków na rachunku bankowym;
  • zajęcie ruchomości i/lub innych wierzytelności;
  • zajęcie pozostałych praw majątkowych.

Jak możemy zauważyć, polskie prawo przewiduje kilka rozwiązań mających na celu zabezpieczenie roszczeń pieniężnych. W zdecydowanej większości przypadków decyzję dotyczącą wyboru właściwego rozwiązania podejmuje wierzyciel. Zdarzają się sytuacje, kiedy to sąd dokonuje wyboru – mając na uwadze przede wszystkim interes obu stron. Mowa tutaj o zapewnieniu należytej ochrony prawnej wierzycielowi oraz nie obciążeniu dłużnika ponad potrzebę.

Zabezpieczone przez komornika należności trafiają na rachunek depozytowy. Wierzyciel otrzymuje swoje środki dopiero po uzyskaniu tytuły wykonawczego.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia – co powinien uwzględniać?

Składając pismo procesowe, należy przede wszystkim uwzględnić, że zawiera ono wniosek o zabezpieczenie roszczenia. We wspomnianym wniosku trzeba wskazać sposób zabezpieczenia. W przypadku wyboru zajęcia ruchomości konieczne jest ich opisanie i wskazanie miejsca, gdzie się znajdują.

Na wniosku musi również znaleźć się suma zabezpieczenia, która może przewyższać kwotę dochodzonego roszczenia. Zazwyczaj jest powiększana o kwotę odsetek naliczonych do dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz koszty prowadzonego postępowania.

Niezwykle istotnym elementem wniosku o zabezpieczenie roszczenia jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, które jest przedmiotem zabezpieczenia. Tutaj wierzyciel powinien wskazać faktyczne przesłanki ku istnieniu danego zobowiązania.

Jak długo trwa postępowanie zabezpieczające roszczenia pieniężne?

W związku z istotą zabezpieczenia roszczeń pieniężnych złożone wnioski rozpatrywane są w przeciągu maksymalnie 7 dni od daty wpływu. Zbyt długi czas oczekiwania na wydanie decyzji może wiązać się nie tylko z próbą wyzbycia się majątku przez dłużnika, ale wieloma innymi konsekwencjami.