Roszczenia pieniężne

Problemy z niewypłacalnością dłużnika mogą wzbudzać niemałe obawy. Dlatego warto wiedzieć, że istnieje możliwość zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Nasza kancelaria komornicza wykonuje orzeczenia sądowe.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Każdy wierzyciel obawiający się o odzyskanie należnych mu środków, może wystąpić do sądu o udzielenie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Po uzyskaniu tego tytułu, powinien złożyć wniosek do komornika. Po takich działaniach zapewnia sobie bezpieczeństwo oraz pewność odzyskania środków pieniężnych lub niepieniężnych. Do zadań wierzyciela należy wskazanie sumy zabezpieczenia, czyli dokładne określenie kwoty, na jaką ma zostać nałożone zabezpieczenie.

Na czym polega zabezpieczanie roszczeń?

W momencie, w którym wierzyciel występuje do Sądu z wnioskiem, musi określić sposób, w jaki to zabezpieczenie ma zostać zastosowane. Według Kodeksu postępowania cywilnego, istnieją następujące sposoby zabezpieczenia roszczenia pieniężnego:

  • zajęcie wynagrodzenia za pracę;
  • zajęcie środków na rachunku bankowym;
  • zajęcie ruchomości i/lub innych wierzytelności;
  • zajęcie pozostałych praw majątkowych.

Zabezpieczone przez komornika należności trafiają na rachunek depozytowy. Wierzyciel otrzymuje swoje środki dopiero po uzyskaniu tytuły wykonawczego.