Egzekucje komornicze – Sieradz

Komornik Sądowy Bartosz Rychlik przeprowadza postępowanie egzekucyjne. Aby zostało wszczęte, wierzyciel musi zKomornik Sądowy Bartosz Rychlik przeprowadza postępowania egzekucyjne na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Sieradzu. Aby postępowanie zostało wszczęte, wierzyciel musi złożyć odpowiedni wniosek o wszczęcie egzekucji z uprzednio uzyskanego tytułu wykonawczego. Egzekucja komornicza ma na celu jak najszybsze odzyskanie długu oraz usatysfakcjonowanie roszczeń wierzyciela.

Jak wygląda egzekucja komornicza?

W pierwszej kolejności, Komornik Sądowy Bartosz Rychlik dostarcza dłużnikowi zawiadomienie o rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego. Następnie ustala wysokość jego majątku. Kolejnym krokiem jest częściowe zajęcie wynagrodzenia dłużnika oraz jego rachunku bankowego. Kiedy to okaże się niewystarczające- komornik na wniosek wierzyciela może zająć należące do dłużnika ruchomości oraz nieruchomości. W celu ich spieniężenia, zostaną one skierowane na licytacje komornicze. Ich wartość zostanie określona przez biegłego sądowego rzeczoznawcę, który sporządzi dokładną wycenę.

Tytuły egzekucji komorniczych

Do złożenia odpowiedniego wniosku, mającego na celu wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wierzyciel musi posiadać tytuł wykonawczy, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności.

Do tytułów egzekucyjnych należy:

 • prawomocne orzeczenia sądu;
 • ugody zawarte przed sądem;
 • prawomocne orzeczenia referendarza sądowego;
 • akt notarialny, w którym zawarte jest poddanie się przez dłużnika egzekucji;
 • bankowe tytuły egzekucyjny;
 • pozostałe orzeczenia, akty i dokumenty, które na mocy ustawy podlegają egzekucjom sądowym.

Czym jest tytuł wykonawczy?

Jak już zostało wspomniane, pierwszym obowiązkiem, jaki musi zrealizować wierzyciel planujący wszczęcie postępowania egzekucyjnego, jest uzyskanie tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jego celem jest stwierdzenie istnienia roszczenia i określenie osoby wierzyciela/wierzycieli, dłużnika oraz wysokości zadłużenia. Dodatkowo tytuł egzekucyjny może zawierać takie dane, jak: niedotrzymany termin regulacji świadczenia, ograniczenie odpowiedzialności dłużnika oraz datę, do której wierzyciel może ubiegać się o tytuł wykonawczy.

Pomimo swojej nazwy, tytuł egzekucyjny nie wystarcza do wszczęcia egzekucji. Tutaj konieczne jest wystąpienie wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności. Dopiero po jej uzyskaniu można złożyć wniosek do właściwego komornika. W woli wyjaśnienia klauzula wykonalności to wzmianka dokonywana przez sąd, która potwierdza, że przedstawiony tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania w trybie egzekucji komorniczej.

Jednocześnie warto mieć na uwadze, że uzyskanie takiej klauzuli jest możliwe w momencie upływu terminu na wniesienie odwołania przez dłużnika – np. apelacji, sprzeciwu.

Konieczność uzyskania klauzuli wykonalności podyktowana jest niezasadnością wszczęcia egzekucji przed upływem czasu, jaki przysługuje dłużnikowi na wniesienie środka odwoławczego.

Egzekucja komornicza – czego nie może zająć komornik?

Komornik ma prawo do weryfikacji majątku dłużnika i zajęcia zdecydowanie większej jego części. Pomimo szerokich uprawnień, jakie przysługują komornikowi, istnieją pewne ograniczenia dotyczące egzekucji. Tak więc, egzekucji komorniczej nie podlegają:

 • żywność i opał niezbędne do przeżycia,
 • przedmioty codziennego użytku – bielizna, ubrania, akcesoria tekstylne,
 • przedmioty i symbole religijne,
 • rzeczy niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej,
 • dokumenty,
 • lekarstwa, sprzęty i akcesoria medyczne,
 • świadczenia alimentacyjne, wychowawcze i rodzinne.

Ponadto wolne od zajęcia są świadczenia uzyskiwane ze strony pomocy społecznej i programu 500+.

Co jeszcze warto wiedzieć o egzekucji komorniczej?

Dłużnik powinien mieć świadomość, że koszty egzekucji komorniczej są wysokie i w zdecydowanej większości przypadków to on będzie nimi obciążony. Ta kwestia jest regulowana przepisami Ustawy z dni 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych. Nie należy zapominać o możliwości obciążenia kosztami wierzyciela. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli wszczęcie postępowanie okaże się bezpodstawne bądź też potencjalny dłużnik okazuje się nie mieć faktycznego zadłużenia.

Niezwykle istotny jest również fakt, że komornik sądowy prowadzący egzekucję komorniczą ma prawo dokonać jej umorzenia. Zazwyczaj dotyczy to dłużników, którzy nie są nigdzie zatrudnieni, nie posiadają wartościowych nieruchomości czy też w sytuacji, gdy istnieją inne powody uniemożliwiające odzyskanie długu. Egzekucja komornicza może zostać umorzona w części lub w całości. Jednocześnie istnieje opcja ponownego wszczęcia egzekucji – co zazwyczaj ma miejsce po ustaniu przyczyny, która miała główny wpływ na wydanie decyzji o umorzeniu.