Licytacje komornicze w Sieradzu

Licytacja komornicza to jawna oraz ogólnodostępna forma sprzedaży ruchomości i nieruchomości dłużnika. Prowadzi ją komornik, będący odpowiedzialny za egzekwowanie roszczeń. W publicznych licytacjach może wziąć udział każda osoba lub podmiot prawny. Nabywcą zostaje ten, kto zaoferuje najwyższą kwotę kupna. Na aukcje komornicze wystawia się dwa typy majątku dłużnika: ruchome oraz nieruchome.

Aukcje komornicze: nieruchomości oraz ruchomości

Komornik Sądowy Bartosz Rychlik, zgodnie z prawem, wystawia na aukcje nieruchomości. Należą do nich m.in.:

 • domy;
 • mieszkania;
 • grunty;
 • lokale użytkowe;
 • hale i magazyny;
 • pozostałe nieruchomości.

Do ruchomości można zaliczyć wszystko to, co nie jest nieruchomością. Względem tego, komornik w ramach egzekucji komorniczej może pozyskać od dłużnika m.in.:

 • biżuterię;
 • antyki i dzieła sztuki;
 • maszyny przemysłowe i rolnicze;
 • pojazdy, w tym: samochody, przyczepy itp.;
 • sprzęty AGD;
 • sprzęty komputerowe.

Każdy z wymienionych elementów majątku, może zostać pozyskany oraz przekazany na aukcję komorniczą.

Czego nie można wystawić na aukcję przez komornika?

Pomimo tego, że komornik zajmujący się licytacjami i aukcjami komorniczymi na duże uprawnienia, nie może zabrać całości majątki dłużnika. Rolą komornika sądowego jest pozostawienie majątku niezbędnego do życia. Zgodnie z art. 829 Kodeksu Cywilnego zajęciu przez komornika nie podlegają:

 • część pensji,
 • świadczenia – rodzinne, alimentacyjne, z MOPS,
 • rzeczy osobiste służące do nauki, pracy i codziennego funkcjonowania,
 • urządzenia domowe, pościel, bielizna i ubrania,
 • zapasy żywności,
 • trzoda chlewna wykorzystywana na własne cele,
 • produkty lecznicze,
 • przedmioty wykorzystywane przez niepełnosprawnego dłużnika lub niepełnosprawnych członków rodziny.

Według art. 871 Kodeksu Pracy wprowadzono również limit dotyczący potrąceń z wynagrodzenia dłużnika. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami komornik sądowy nie może dokonać żadnych potrąceń, jeżeli wynagrodzenie osiągane przez dłużnika w pełnym wymiarze godzin nie przekracza wysokości minimalnej pensji.

Licytacja komornicza – krok po kroku

Licytacje komornicze organizowane są w celu odzyskania należności na rzecz wierzyciela. Co więcej, rozpoczynają się one dopiero w momencie, gdy komornik zajął już wszystkie oszczędności pieniężne bądź też dłużnik ich nie posiada. Po weryfikacji i zajęciu określonych rzeczy ruchomych i nieruchomości komornik podaje do wiadomości publicznej, gdzie i kiedy odbędzie się licytacja. Tutaj warto mieć na uwadze, że licytacja będzie możliwa najwcześniej po upływie 14 dni od momentu uprawomocnienia się wyceny majątku dłużnika.

Przebieg licytacji komorniczej jest ściśle regulowany przez przepisy prawne. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami cena wyjściowa przedmiotu wystawionego na licytację musi być niższa od wartości rynkowej sprzedawanej nieruchomości lub ruchomości.

Komornik – oszacowanie wartości nieruchomości

W momencie podjęcia decyzji o egzekucji z nieruchomości konieczne jest przygotowanie protokołu opisu i oszacowania wartości nieruchomości przez komornika. Protokół ten zawiera takie dane, jak:

 • oznaczenie księgi wieczystej i granic,
 • budowle i ich przeznaczenie,
 • stwierdzone prawa i obciążenia,
 • sposób wykorzystywania nieruchomości przez dłużnika,
 • oszacowanie wartości wraz z podaniem podstawy,
 • inne, istotne szczegóły dotyczące zajętej nieruchomości.

W zdecydowanej większości przypadków wyceny nieruchomości nie dokonuje sam komornik, a rzeczoznawca majątkowy działający na zlecenie komornika sądowego. To właśnie rzeczoznawca dokonuje wnikliwej analizy księgi wieczystej, ocenia stan faktyczny budynku oraz istotne aspekty – następnie tworząc operat szacunkowy. Kwota podana w operacie szacunkowym stanowić będzie podstawę do obliczenia kwoty wywoławczej na licytacji komorniczej. Najczęściej w pierwszym terminie licytacji kwota wywoławcza wynosi 3/4 oszacowanej wartości, a w drugim 2/3.

W sytuacji, gdy dłużnik lub wierzyciel mają zastrzeżenia co do wyceny nieruchomości, mogą złożyć zaskarżenie. Na złożenie wniosku o zaskarżenie przyznano 14 dni od momentu zatwierdzenia protokołu opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

Aktualne licytacje komornicze: