Zabezpieczenie spadku

Kancelaria Komornicza Bartosza Rychlika zajmuje się postępowaniem mającym na celu zabezpieczenia spadku. To działanie wyklucza możliwości: uszkodzenia, usunięcia, nieodpowiedniego rozporządzenia, czy zniszczenia rzeczy lub praw majątkowych.

Na czyj wniosek wykonuje się zabezpieczenie spadku ?

Zabezpieczenia dokonuje sąd, na wniosek jednej ze stron. Mowa o: spadkobiercy, osoby uprawnionej do zachowku, czy zapisobiercy, ale także: wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub współwłaściciela rzeczy, a także współuprawnionego do praw po spadkodawcy. Z orzeczenia sądu, można także zabezpieczyć roszczenia pieniężne.

Zabezpieczenie spadkumoże zostać wykonane także na wniosek urzędu. Dzieje się tak, jeśli:

  • spadkobierca nie jest znany, nie posiada zdolności do odpowiedzialności prawnej, nie posiada przedstawiciela lub jest nieobecny,
  • istnieje wysokie ryzyko niebezpieczeństwa naruszenia rzeczy.

Środki zabezpieczenia spadku

Sposób ochrony spadku w pierwszej kolejności orzeka sąd. Jeśli jednak nie jest to możliwe, decyzja ta przypada komornikowi. Do najczęstszych opcji zabezpieczenia spadku należy:

  • spisanie majątku ruchomego;
  • złożenie dóbr do depozytu sądowego, w tym m.in.: zabezpieczone pieniądze, książeczki oszczędnościowe, papiery wartościowe itp.;
  • w przypadku nieruchomości – ustanowienie odpowiedniego dozoru;
  • w przypadku przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych, dochodzi do ustanowienia nowego zarządu tymczasowego.

Uchylenie zabezpieczenia spadku

Może pojawić się sytuacja, w której sąd uchyli decyzję o zabezpieczeniu spadku. Do takiej sytuacji dochodzi, kiedy zgłosi się:

  • spadkobierca posiadający prawomocne postanowienie o nabyciu praw do spadku;
  • wykonawca testamentu;
  • tymczasowy przedstawiciel spadkodawcy.