Egzekucja wierzytelności

Kancelaria Komornicza Bartosza Rychlika przeprowadza postępowanie egzekucyjne, którego celem jest egzekucja długów z wierzytelności. Po wypełnieniu odpowiedniego wniosku przez wierzyciela, kancelaria podejmuje odpowiednie kroki w celu odzyskania należytych środków pieniężnych lub niepieniężnych.

Na czym polega egzekucja z wierzytelności?

Do podstawowych elementów majątku dłużnika zalicza się jego: wynagrodzenie, ruchomości oraz nieruchomości. To one najczęściej należą do przedmiotu egzekucji komorniczych.

Istnieje jednak możliwość, która przewiduje skierowanie egzekucji do innych wierzytelności, które przysługują wierzycielowi w stosunku do osób trzecich. Ustawodawca zapewnia wierzycielowi możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego względem osoby trzeciej. Oznacza to, że to właśnie od tej osoby można oczekiwać odzyskania środków pieniężnych lub niepieniężnych.

W przypadku zajęcia przez komornika wierzytelności, jaka przysługuje dłużnikowi od osoby trzeciej, wierzyciel ma prawo nie tylko do wykonywania roszczeń i uprawnień dłużnika, ale również do wytoczenia powództwa przeciwko poddłużnikowi w celu dochodzenia praw i roszczeń przysługujących dłużnikowi.

Procedura zajęcia określonej wierzytelności od poddłużnika

W celu dokonania egzekucji z określonej wierzytelności od osoby trzeciej konieczne jest przygotowanie wniosku i określenie w nim podstawy (np. tytułu prawnego) oraz osoby zobowiązanej do zapłaty na rzecz dłużnika. Zajęcie wierzytelności dokonywane jest poprzez wystosowanie wezwania dla poddłużnika. Procedura ta ma natychmiastowy skutek i wiąże się ze świadczeniem wszelkich należności przez poddłużnika w ręce komornika lub depozytu sądowego.

Warto pamiętać, że dłużnik nie może uprawnić poddłużnika do wypłacania świadczenia wprost do rąk wierzyciela.

Postępowanie w przypadku uchylania się poddłużnika od spełnienia świadczenia

W przypadku, gdy poddłużnik uchyla się od zapłaty wierzytelności, należy sprawdzić, czy nastąpiła już wymagalność świadczenia. Jeżeli tak, wierzyciel ma prawo do podejmowania bezpośrednich działań wobec poddłużnika – czyli wezwać do zapłaty bądź też wystosować pozew do sądu. W przypadku nieskuteczności prowadzonych działań komornik sądowy może obciążyć poddłużnika karą grzywny.

Forma egzekucji z wierzytelności stosowana jest w szczególności w sektorze budowlanym.