Kancelaria komornicza Bartosza Rychlika wykonuje szereg czynności, mających na celu wyegzekwowanie od dłużnika należytych świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych. Każda sprawa zostaje dokładnie przeanalizowana, a jej przebieg jest jasny oraz zgodny z założeniami wymiaru sprawiedliwości. Kancelaria komornicza działa przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu.

Zakres czynności kancelarii komorniczej

Biuro komornicze Bartosza Rychlika zajmuje się:

 • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne oraz niepieniężne, m.in.: opróżnienie lokalu, eksmisję, wydanie nieruchomości itp.;
 • wykonaniem innych tytułów wykonawczych, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów;
 • wykonaniem orzeczeń sądowych, dotyczących zabezpieczania roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych;
 • sporządzeniem protokołów stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia;
 • doręczaniem zawiadomień sądowych, obwieszczeń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru;
 • sprawowaniem urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi;
 • odnajdywaniem oraz egzekwowaniem majątku dłużników na zlecenie wierzyciela;
 • weryfikowaniem istnienia treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych;
 • zabezpieczaniem spadku i sporządzaniem spisu inwentarza po spadkodawcy.

Usprawnienie działania kancelarii komorniczej

W celu sprawnego oraz bezpiecznego przeprowadzania postępowań, kancelaria komornicza współpracuję z Instytucjami oraz bazami danych, takimi jak:

 • ZUS;
 • EPU, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze;
 • Elektroniczne Księgi Wieczyste;
 • Geoportal Powiatu Sieradzkiego;
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.;
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.