Kancelaria komornicza Bartosza Rychlika wykonuje szereg czynności, mających na celu wyegzekwowanie od dłużnika należytych świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych. Każda sprawa zostaje dokładnie przeanalizowana, a jej przebieg jest jasny oraz zgodny z założeniami wymiaru sprawiedliwości. Kancelaria komornicza działa przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu.

Zakres czynności kancelarii komorniczej

Biuro komornicze Bartosza Rychlika zajmuje się:

 • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne oraz niepieniężne, m.in.: opróżnienie lokalu, eksmisję, wydanie nieruchomości itp.;
 • wykonaniem innych tytułów wykonawczych, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów;
 • wykonaniem orzeczeń sądowych, dotyczących zabezpieczania roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych;
 • sporządzeniem protokołów stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia;
 • doręczaniem zawiadomień sądowych, obwieszczeń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru;
 • sprawowaniem urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi;
 • odnajdywaniem oraz egzekwowaniem majątku dłużników na zlecenie wierzyciela;
 • weryfikowaniem istnienia treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych;
 • zabezpieczaniem spadku i sporządzaniem spisu inwentarza po spadkodawcy.

Usprawnienie działania kancelarii komorniczej

W celu sprawnego oraz bezpiecznego przeprowadzania postępowań, kancelaria komornicza współpracuję z Instytucjami oraz bazami danych, takimi jak:

 • ZUS;
 • EPU, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze;
 • Elektroniczne Księgi Wieczyste;
 • Geoportal Powiatu Sieradzkiego;
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.;
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

EPU w Kancelarii Komornika Sądowego

EPU, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze, które w polskim prawie istnieje od 1 stycznia 2010 roku to jeden z podstawowych rodzajów postępowania windykacyjnego. Postępowanie prowadzone za pośrednictwem EPU odbywa się całkowicie elektronicznie przez tzw. e-sąd. Dzięki EPU możliwe jest szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego oraz złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego właściwego dla danego rewiru.

Wśród zalet EPU wyróżniamy:

 • swobodną komunikację pomiędzy sądem a stronami postępowania,
 • brak konieczności składania wniosków oraz pozwu w formie tradycyjnej,
 • niskie koszty postępowania – obniżone do 1,25%.

Warto mieć na uwadze, że elektroniczne postępowanie wykonawcze odnosi się wyłącznie do roszczeń opartych o nieskomplikowany stan faktyczny. W pozostałych przypadkach sprawa może zostać przekazana dla sądu właściwości ogólnej o zwykłym trybie.

Wprowadzone przez Kancelarię Komornika Sądowego w Sieradzu rozwiązania elektroniczne usprawniają obsługę – jednocześnie redukując koszty ponoszone przez wierzycieli.

Kancelaria komornicza – Kodeks Etyki Zawodowej

Komornik sądowy, jako funkcjonariusz wykonujący zawód zaufania publicznego, zobowiązany jest do przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej – uchwalonego przez samorząd komorniczy na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 202 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych. Kodeks ten został uchwalony w celu sprecyzowania zasad dotyczących zawodu komornika. Dzięki ściśle określonym zasadom przedstawiciele tego zawodu mają jasno wytyczone granice postępowania a rozwiązywanie napotkanych dylematów jest o wiele prostsze.

Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego opiera się na kilku podstawowych filarach:

 • postępowanie zgodne z obowiązującym prawem i sumieniem,
 • dochowanie tajemnicy zawodowej,
 • kierowanie się zasadami: honoru, godności oraz uczciwości.

Już na samym początku opisywanego Kodeksu możemy znaleźć zapis, że komornik działa w interesie wierzyciela przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących zasad i lojalności wobec wymiaru sprawiedliwości.

Kodeks obowiązuje nie tylko komorników aktywnie wykonujących swój zawód, ale również aplikantów, asesorów komorniczych oraz emerytowanych komorników.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Działalność Kancelarii Komornika Sądowego podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Oznacza to, że komornik odpowiada dyscyplinarnie za wszelkiego rodzaju zaniechania i zawinione działania dokonane zarówno podczas działalności publicznej i zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Mowa tutaj o:

 • naruszeniu powagi i godności urzędu,
 • rażącej obrazie przepisów prawa,
 • niewykonaniu poleceń powizytacyjnych,
 • wykorzystaniu środków podlegających dokumentacji na działalność niezgodną z ich przeznaczeniem.

Kancelaria Komornicza Bartosza Rychlika prowadzi czynności prawne na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Sieradzu. Dokładne informacje dotyczące zakresu terytorialnego działania Kancelarii znajdą Państwo w zakładce właściwość.