Komornik Sieradz

Bartosz Rychlik

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu

Komornik Sieradz Właściwość i Działalność

Komornik Sądowy Bartosz Rychlik wykonuje zadania z polecenia państwa, z zachowaniem pełnej ochrony oraz gwarancji o nietykalności. Zajmuje stanowisko funkcjonariusza publicznego, podlegającego pod nadzór Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu. Wykonawca Bartosz Rychlik prowadzi m.in.: czynności egzekucyjne, licytacje oraz zabezpieczenia roszczeń.

Działalność Komornik Rychlik Sieradz

Zakres działalności

Głównym zadaniem komornika sądowego jest przeprowadzenie egzekucji należności wierzycieli, w sposób zgodny z wymiarem sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Komornik wykonuje także szereg innych działań, mających na celu zdobycie należności od dłużnika oraz przekazanie ich wierzycielowi.

Komornik Właściwość Sieradz

Czynności komornika na terytorium Sieradza

Komornik Sądowy Bartosz Rychlik prowadzi czynności na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Sieradzu.

Egzekucje świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych

Komornik przeprowadza egzekucję świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych, w tym wydanie nieruchomości, czy usunięcie osób z zajmowanych nieruchomości. Zajmuje się także egzekucjami z wierzytelności.


Roszczenia pieniężne

Komornik, na wniosek wierzyciela, prowadzi postępowanie o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych.


Zabezpieczenia spadku

Komornik Sądowy Bartosz Rychlik zajmuje się zabezpieczeniem spadku oraz sporządzeniem spisu inwentarza po spadkodawcy. Do zabezpieczenia spadku dochodzi w sytuacji, w której istnieje ryzyko naruszenia, zniszczenia lub nieprawidłowego rozporządzenia rzeczy lub praw majątkowych.

Licytacje komornicze

Na wniosek organizatora licytacji, komornik sprawuje urzędowy nadzór nad prawidłowym przebiegiem publicznych licytacji.