Komornik Sieradz

Bartosz Rychlik

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu

Komornik Sieradz Właściwość i Działalność

Komornik Sądowy Bartosz Rychlik wykonuje zadania z polecenia państwa, z zachowaniem pełnej ochrony oraz gwarancji o nietykalności. Zajmuje stanowisko funkcjonariusza publicznego podlegającego pod nadzór Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu. Wykonawca Bartosz Rychlik prowadzi m.in.: czynności egzekucyjne, licytacje oraz zabezpieczenia roszczeń.

W trosce o jakość i skuteczność prowadzonych działań Kancelaria Komornika Sądowego korzysta z szeregu rozwiązań informatycznych – w tym z systemu teleinformatycznego i elektronicznych baz danych.

Działalność Komornik Rychlik Sieradz

W czym specjalizuje się komornik sądowy?

Głównym zadaniem komornika sądowego jest przeprowadzenie egzekucji należności wierzycieli, w sposób zgodny z wymiarem sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Komornik wykonuje także szereg innych działań, mających na celu zdobycie należności od dłużnika oraz przekazanie ich wierzycielowi.

Komornik Właściwość Sieradz

Czynności komornika na terytorium Sieradza

Komornik Sądowy Bartosz Rychlik prowadzi czynności na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Sieradzu.

Egzekucje świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych

Komornik przeprowadza egzekucję świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych, w tym wydanie nieruchomości, czy usunięcie osób z zajmowanych nieruchomości. Zajmuje się także egzekucjami z wierzytelności.


Roszczenia pieniężne

Komornik, na wniosek wierzyciela, prowadzi postępowanie o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych.


Zabezpieczenia spadku

Komornik Sądowy Bartosz Rychlik zajmuje się zabezpieczeniem spadku oraz sporządzeniem spisu inwentarza po spadkodawcy. Do zabezpieczenia spadku dochodzi w sytuacji, w której istnieje ryzyko naruszenia, zniszczenia lub nieprawidłowego rozporządzenia rzeczy lub praw majątkowych.

Kiedy warto zwrócić się do komornika sądowego?

Jedną z najczęstszych, tzw. modelowych, sytuacji, kiedy należy zasięgnąć pomocy komornika sądowego jest oczywiście problem z odzyskaniem należności. Mowa tutaj o sytuacji, kiedy dłużnik został pozwany do sądu i w ciągu 14 dni nie uregulował należności bądź też nie odwołał się do otrzymanego nakazu zapłaty wydanego w toku postępowania upominawczego. Wówczas wierzyciel ma prawo ubiegać się o nadanie tytułu wykonawczego i zastosowanie egzekucji komorniczej.

Warto mieć na uwadze, że aktualnie obowiązujące przepisy prawne nie dopuszczają możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi wyłącznie na prośbę wierzyciela. Prawo do rozpoczęcia właściwych działań przez komornika występuje dopiero w chwili otrzymania tytułu egzekucyjnego oraz klauzuli wykonalności.

Alimenty a komornik sądowy

Coraz częściej spotkamy się z sytuacją, kiedy po zasądzeniu alimentów na dziecko rodzic zobowiązany do ich zapłaty wysyła niepełną sumę, nie dotrzymuje ustalonych terminów bądź po prostu świadomie zaniża tę sumę. Niewywiązanie się z obowiązku alimentacyjnego, a tym samym nieprzestrzeganie przepisów wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jest jak najbardziej wskazaniem interwencji komorniczej. Komornik Sądowy może zająć się egzekucją zarówno zaległych, jak i bieżących alimentów.

Prawo do wyboru komornika sądowego

Wierzyciel ma prawo do wyboru komornika sądowego, ale jest ono ograniczone i regulowane przez przepisy prawne. Co więcej, komornik działa wyłącznie na obszarze swojego rewiru, co oznacza, że większość spraw powinna być prowadzona przez komornika z rewiru właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Wyjątkiem są sprawy o: egzekucję nieruchomości, wydanie nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń oraz inne sprawy, dla których stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości. W ich przypadku możliwy jest wybór komornika wyłącznie z rewiru, w którym położona jest nieruchomość.

Wynagrodzenie komornika sądowego

Każde prowadzone przez komornika sądowego postępowanie wiąże się z doliczeniem do kwoty zadłużenia kosztów komorniczych. To właśnie one stanowią wynagrodzenie dla komornika prowadzącego sprawę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Kosztach Komorniczych z dnia 28 lutego 2018 roku opłata ta wynosi 10% wartości roszczenia, 5% wartości zadłużenia po umorzeniu egzekucji lub 3% wartości w przypadku spłaty zobowiązania w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia egzekucji.

Ustawa nie pozostawia również żadnych wątpliwości w kwestii odpowiedzialności za poniesione koszty komornicze. Wszystkie opłaty celowe związane z prowadzonym postępowaniem ciążą na dłużniku.

Licytacje komornicze

Na wniosek organizatora licytacji, komornik sprawuje urzędowy nadzór nad prawidłowym przebiegiem publicznych licytacji.