Wróć do listy licytacji

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

Fundusz alimentacyjny to instytucja stworzona w celu niesienia pomocy osobom, które nie otrzymują alimentów. Warunkiem otrzymania takiego świadczenia jest brak realnej możliwości wyegzekwowania świadczeń od osoby, wobec której sąd orzekł obowiązek alimentacyjny. Dowiedz się, komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Fundusz alimentacyjny — dla kogo?

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego zazwyczaj pokrywa się z wysokością bieżąco ustalonych alimentów. Nie może jednak przekroczyć kwoty 500 zł miesięcznie na jedno dziecko. Rodziny, które ubiegają się o przyznanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, powinny pamiętać, że przyznanie prawa do niego jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 900 zł na miesiąc. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • osobom poniżej 18 roku życia,
  • osobom uczącym się w szkole do 25 roku życia,
  • bezterminowo, jeżeli osoba, której przysługują świadczenia, ma znaczny stopień niepełnosprawności.

Do tego typu świadczeń ma również osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego potwierdzonego przez sąd. Inaczej mówiąc, jest to sytuacja, w której osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku, w takiej sytuacji można ubiegać się o pieniądze z funduszu alimentacyjnego.

Kryterium terytorialne

Kryterium terytorialne jest częścią ustawy o pomocy alimentacyjnej. Zgodnie z przepisami prawo do tego typu świadczeń posiadają obywatele RP, o ile zamieszkują terytorium Polski przez czas pobierania świadczenia. Ponieważ miejsce zamieszkania nie jest pojęciem tożsamym z zameldowaniem, osoba zameldowana w Polsce, ale przebywająca na stałe za granicą jest pozbawiona prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jeśli więc podczas pobierania świadczenia osoba uprawniona straci miejsce zamieszkania na terytorium Polski, automatycznie traci prawo do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.