Wróć do listy licytacji

Jakimi zasadami w pracy kieruje się komornik?

Zawód komornika regulowany jest przepisami prawa, a zakres obowiązków oraz dopuszczalnych zachowań wskazuje przyjęty w 2016 roku przez Krajową Radę Komorniczą, Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Wszelkie odstępstwa od wskazanych norm mogą skutkować dyscyplinarnymi konsekwencjami.

Zadania komornika

Komornik to funkcjonariusz publiczny, którego zawód uznany jest za zawód zaufania społecznego. Komornik pełni służbę na rzecz wymiaru sprawiedliwości, a do jego głównych zadań należy prowadzenie egzekucji komorniczych, egzekucja wierzytelności, wykonywanie postanowień sądu w zakresie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, przeprowadzanie licytacji oraz zabezpieczenie spadku i sporządzenie spisu inwentarza dla spadkodawcy. W przypadku, jeśli czynności podejmowane przez komornika nie są możliwe do wyegzekwowania, ma on prawo prosić o pomoc policję. Dzięki temu zagwarantowane jest jego bezpieczeństwo.

Zasady w pracy komornika

Zasady i obowiązki zawodowe oraz postępowanie w życiu prywatnym komornika oraz asesorów reguluje Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. W myśl przepisów komornik powinien kierować się zasadami obowiązujących przepisów prawa, swoim sumieniem, złożonym ślubowaniem i przyrzeczeniem. W codziennej pracy powinien postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami obowiązującymi w społeczeństwie. Czynności wykonywać powinien rzetelnie i sumiennie. Komornik to też osoba, która jest uczciwa, honorowa, a także potrafi  dochować tajemnicy prawnie chronionej. Ponadto prowadząc sprawę komornik powinien prowadzić sprawy w sposób bezstronny oraz szanować prawa i godność każdej ze stron podejmowanych czynności.