Wróć do listy licytacji

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 24/40, 98-200 Sieradz

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu
Bartosz Rychlik

Kancelaria Komornicza, Sienkiewicza 8a, 98-200 SIERADZ
tel. 43 822 57 28 / fax. 43 822 57 28
Sygnatura: Km 1015/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Bartosz Rychlik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu z siedzibą przy Al.Zwycięstwa 1, 98-200 , pokój XIV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Andrzej Pręczyński, położonego przy ul. Armii Krajowej 24/40,98-200 Sieradz, dla którego Sąd Rejonowy w Sieradzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/00053027/5.

Suma oszacowania wynosi 223 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 167 250,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Wieluniu 15 1020 4564 0000 5102 0103 1954.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu mieszczącym się pod adresem: Al.Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Bartosz Rychlik